0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Петък, 05 Септември 2014г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП - 9033366, с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД по обособени позиции".

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 15.09.2014 г.

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Договор за изпълнение на обществена поръчка АОП - 9033366:

Договор от 09.10.2014 г.