0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Осъществяване на съдействие на Възложителя с цел извънсъдебно и доброволно плащане на просрочени парични задължения на абонати на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Сряда, 26 Март 2014г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП - 9027455.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 02.04.2014 г.

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие