0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на горива за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Понеделник, 10 Март 2014г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП - 9026820, с предмет:

"Доставка на горива за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД".

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 20.03.2014 г.

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие