0701 594 20
спешен телефонен номер


ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР ОТ „ВИК-ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ
\\ Сряда, 30 Юни 2021г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР ОТ „ВИК-ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ
НА ВИК УСЛУГИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН БИЗНЕС-ПЛАН

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „ВиК–Дупница“ ЕООД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение  за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.. Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните е канализационни услуги и е във връзка с изготвения бизнес план за периода 2022 – 2026 г.. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и одобряване на цените за останалите години, в левове без включен ДДС за 1 куб. м. са както следва:

Услуга

Мярка

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Доставяне на вода на потребителите

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0,959

1,070

1,195

1,340

1,502

Отвеждане на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

0,195

0,216

0,240

0,266

0,295

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м

0,481

0,533

0,592

0,658

0,732

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

лв./куб.м

0,591

0,654

0,727

0,808

0,899

степен на замърсяване 2

лв./куб.м

0,838

0,928

1,031

1,146

1,275

степен на замърсяване 3

лв./куб.м

1,056

1,170

1,300

1,445

1,607

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване и одобряване на цените на В и К услугите, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.