0701 594 20
спешен телефонен номер


ВиК Дупница - Добре дошли

Водоснабдяване и канализация - Дупница ЕООД, гр.Дупница е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, а община Дупница собственик на 100 (сто) % от капитала на дружеството.

Дружеството е учредено с решение на Кюстендилския окръжен съд по ф.д.451/1989 г., с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителната и канализационната системи на територията на община Дупница, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. Неофит Рилски 9 В и К - Дупница ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.