0701 594 20
спешен телефонен номер


ВиК Дупница - Добре дошли

Водоснабдяване и канализация - Дупница ЕООД, гр.Дупница е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, а община Дупница собственик на 100 (сто) % от капитала на дружеството.

Дружеството е учредено с решение на Кюстендилския окръжен съд по ф.д.451/1989 г., с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителната и канализационната системи на територията на община Дупница, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. Неофит Рилски 9 В и К - Дупница ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КЕВР ОТ „ВИК-ДУПНИЦА“ ЕООД
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
НА ЦЕНИТЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026
СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН БИЗНЕС-ПЛАН

На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „ВиК–Дупница“ ЕООД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение  за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г..
Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните е канализационни услуги и е във връзка с изготвения бизнес план за периода 2022 – 2026 г..
Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и одобряване на цените за останалите години, в левове без включен ДДС за 1 куб. м. са както следва:

 

Прочети цялото съобщение