0701 594 20
спешен телефонен номер


Екология | ВиК Дупница

„Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД цели да осигури висок стандарт на водоснабдителните и канализационни услуги на клиентите по начин, който позволява социално и икономическо развитие, като същевременно опазва природните ресурси.

Контрол за качеството на водата

Съгласно изискванията на нормативната база, за всички зони на водоснабдяване "ВиК Дупница" ЕООД има утвърдена програма за мониторинг на качествата на водата.

Настоящата програма за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана за нуждите на населението в Община Дупница, обслужвано от “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД, е разработена от местните компетентни органи - “Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД и РЗИ- Кюстендил, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ бр.30 / 2001 г.).

Пунктовете за вземане на проби са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и всички населени места на територията на общината, обслужвани от “Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД. Определени са 13 зони на водоснабдяване на Община Дупница. Пробите за постоянен и периодичен мониторинг се изследват в акредитирани лаборатории.

Около всички водоизточници за водоснабдяване на населените места в Община Дупница са учредени санитарно – охранителни зони в съответствие с Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ., бр. 88/2000 г.).